نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه ۱۶ شهر تهران

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

 http://snfile.com/product/دانلود-فایل-نیاز…فرهنگی-دانش-آموز/
30313_1521006210.jpg

 

شرح مختصر:

دانش پژوهان گرامی در این بخش پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت امورفرهنگی با عنوان نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه ۱۶ شهر تهران در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۶۰ صفحه آماده دانلود شده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

چکیده

موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت. مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانش­آموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه می­شوند و این پایگاه طبقاتی فرصت­های و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه می­تواند نیازهای مختلف فرهنگی دانش­آموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانش­آموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریه­ های مختلفی مرور شد که از بین آن­ها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانش­آموزان با پایگاه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه می­شوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانش­آموز را در مدرسه تعیین می­کند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانش­آموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاه­های مختلف فرهنگی دانش­آموز موجب عقب ماندگی آن­ها می­شود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­آموزان پسر دبیرستانی منطقه ۱۶ تهران بود و روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت خوشه­ای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۸ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده­های در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: ۱٫ امکانات ورزشی۲٫ تورهای گردشگری۳٫ کلاس‌های زبان، کامپیوتر۴٫ کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد. همچنین نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ ۱-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،۲- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، ۳-نیاز به رفع استرس تحصیلی ۴-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتری را دارند. نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فهرست عناوین

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه.............................................................۱

۱-۲-طرح مسأله................................................................ ۲

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق......................................................... ۵

۱-۴-اهداف تحقیق:...................................................... ۷

۱-۵-سؤال تحقیق:................................................ ۷

۱-۶-فرضیه­های تحقیق:.................................... ۸

۱-۷-روش انجام تحقیق:.................................. ۸

۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:.............................. ۸

۱-۹- محدودیت­های تحقیق:...................................................... ۹

۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات:.............................................. ۱۰

۱-۱۱-تعریف مفاهیم............................................. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مروری بر تحقیقات انجام شده.................................... ۱۲

۲-۲- مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق........................ ۲۱

۲-۲-۱-فرهنگ............................... ۲۱

۲-۲-۲-برنامه­ریزی فرهنگی.................................... ۲۴

۲-۲-۳-الگوهایسیاست­گذاریفرهنگیدرایران...................... ۲۶

۲-۲-۳-۱-یکسانسازیفرهنگی............................ ۲۸

۲-۲-۳-۲-تکثرگراییفرهنگی....................................... ۲۹

۲-۲-۳-۳-وحدتدرتکثرفرهنگی.................................... ۲۹

۲-۲-۴-نیاز سنجی........................................ ۳۱

۲-۲-۴-۱-نیاز و نیازسنجی فرهنگی....................................... ۳۱

۲-۲-۴-۲- سطوح نیاز سنجی............................................... ۳۲

۲-۲-۴-۳-فرایند نیاز سنجی................................................ ۳۲

۲-۲-۴-۴-اهداف نیاز سنجی.................................. ۳۳

۲-۲-۴-۵-انواع نیاز سنجی.................................. ۳۳

۲-۲-۴-۶-ضرورت و اهمیت نیاز سنجی................................ ۳۴

۲-۲-۴-۷-جایگاه نیاز سنجی.................................................. ۳۵

۲-۲-۴-۸-الگوها و مدل­های نیازسنجی....................................... ۳۶

مقدمه............................... ۳۷

۲-۳-۱-مبانی مفهومی و نظری نظام آموزش و پرورش.............................. ۳۸

۲-۳-۱-۱-دیدگاه کارکردگرائی:………………. ۳۸

۲-۳-۱-۲-دیدگاه انتقادی……………………………… ۳۹

نظریه پردازان پارادایم انتقادی آموزش و پرورش……………….. ۴۱

۲-۳-۱-۲-۱-برنشتین: قالب­های زبانی.......................... ۴۱

۲-۳-۱-۲-۲-ایلیچ: برنامه پنهان..................................... ۴۲

۲-۳-۱-۲-۳-بوردیو: بازتولید فرهنگی...................... ۴۳

۲-۳-۲-مروری بر مفاهیم مرتبط با نظام آموزش و پرورش.................. ۴۴

۲-۳-۲-۱-معنای فرهنگ مدرسه..................... ۴۴

۲-۳-۲-۲-طبقه اجتماعی و آموزش:..................... ۴۶

الف - هزینه تحصیل:........................................... ۴۷

ب - انتظارات والدین:................................... ۴۸

پ - زمینه فرهنگی:......................... ۴۸

ت- مشکلات زبانی:.......................... ۴۹

ث- نگرش معلمان:...................................... ۴۹

ج - آزمون هوش و روش­های تربیتی:....................... ۵۰

برابری فرصت­های آموزشی:......................... ۵۱

۲-۳-۳-مبانی مفهومی و نظری "نیاز"....................... ۵۴

مقدمه................................... ۵۴

۲-۳-۳-۱-سلسله مراتب نیازهای مازلو................ ۵۶

نظریات لین(Lin)...................................... 61

۲-۳-۳-۲-نظریه هنری ماری............................ ۶۲

۲-۳-۳-۳-نظریه کرونباخ......................... ۶۴

۲-۳-۴-کاربرد نظریه سرمایهفرهنگی برای شناخت نیازهای فرهنگی........... ۶۵

مقدمه................................ ۶۵

۲-۳-۴-۱-سرمایه‌ی فرهنگی........................... ۶۶

۲-۳-۴-۲-سرمایه‌ی‌ِ فرهنگی از نظر پی‌یر بوردیو................... ۶۹

۲-۳-۴-۳-سرمایه فرهنگی از نظر دی ماجیو............................. ۷۷

۲-۳-۴-۴-سرمایه‌فرهنگی از نظر اریکسون.......................... ۷۹

۲-۳-۵-چارچوب نظری................ ۸۳

۲-۳-۶-مدل مفهومی............................... ۸۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

|مقدمه............................. ۸۷

۳-۱-روش تحقیق............................ ۸۷

۳-۲- سطح مشاهده (واحد تحلیل)................................. ۸۸

۳-۳ جامعه آماری.............. ۸۹

۳-۵ روش نمونه‏گیری.................................... ۹۰

۳-۶ ابزار اندازه‏گیری........................ ۹۲

۳-۷ آزمون مقدماتی پرسشنامه.................................... ۹۲

۳-۸-مقیاس‌سازی........................................ ۹۳

۳-۹-شاخص سازی.......................... ۹۳

۳-۱۰- داده‌آمایی............................ ۹۴

۳-۱۱- هم‌جهت سازی گویه‌ها............................................ ۹۵

۳-۱۲- پردازش داده‌های گمشده..................................... ۹۵

۳-۱۳ تعریف نظری و عملیاتی کردن مفاهیم.......................... ۹۵

۳-۱۴ چگونگی سنجش..................................... ۱۰۲

۳-۱۵ روایی و اعتبار.................. ۱۰۳

۳-۱۶-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها.................. ۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه.................................... ۱۰۶

بخش اول: ویژگی­های اقتصادی اجتماعی پاسخگویان...................... ۱۰۶

۱-۱-۴ سن پاسخگویان....................... ۱۰۷

۲-۱-۴ سطح تحصیلات پاسخگویان...................... ۱۰۷

۳-۱-۴ رشته تحصیلی پاسخگویان......................... ۱۰۸

۴-۱-۴ نوع مدرسه پاسخگویان........................... ۱۰۸

۵-۱-۴ شغل پدر پاسخگویان............................... ۱۰۹

۶-۱-۴ شغل مادر پاسخگویان.............................. ۱۰۹

۷-۱-۴ تحصیلات پدر پاسخگویان.............................. ۱۱۰

۸-۱-۴ تحصیلات مادر پاسخگویان............................ ۱۱۱

۹-۱-۴ درآمد تقریبی خانواده دانش­آموز.................. ۱۱۱

۱۰-۱-۴ مالکیت منزل مسکونی دانش­آموز..................... ۱۱۲

۱۱-۱-۴ داشتن اتومبیل.............................. ۱۱۲

۱۲-۱-۴ پایگاه اجتماعی- اقتصادی................... ۱۱۳

بخش دوم:یافته­های توصیفی.......................... ۱۱۴

۱-۲-۴٫ میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های فرهنگی در بین دانش­آموزان........................... ۱۱۴

۲-۲-۴٫ میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های هنری در بین دانش­آموزان.............................. ۱۱۵

۳-۲-۴٫ میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های تفریحی در بین دانش­آموزان.................. ۱۱۶

۴-۲-۴٫ میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های آموزشی در بین دانش­آموزان.................... ۱۱۷

۵-۲-۴ – ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی............................. ۱۱۸

۶–۲ – ۴ – ارزش درونی برای نقش تحصیلی.............................. ۱۱۹

۷– ۲ – ۴ – تسلط به فرهنگ مدرسه............................... ۱۲۰

۸– ۲ – ۴ – اضطراب در مدرسه......................................... ۱۲۱

۹–۲ – ۴ – مقتضیات نقش تحصیلی......................... ۱۲۲

بخش سوم:آمار استنباطی................................. ۱۲۴

۳-۴-آزمون فرضیات تحقیق................. ۱۲۵

فرضیه ۱) بین نوع مدرسه دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................. ۱۲۵

فرضیه ۲) بین سطح تحصیلات دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد................ ۱۲۵

فرضیه ۳) بین رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد.....۱۲۶

فرضیه ۴) بین سن دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد............ ۱۲۷

فرضیه ۵) بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد..... ۱۲۷

فرضیه ۶) بین شغل والدین دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد........... ۱۲۸

فرضیه ۷) بین تحصیلات والدین دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد......... ۱۲۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق

۵-۱-مقدمه........................ ۱۳۰

۵-۲-نتایج توصیفی........................... ۱۳۱

۵-۳- نتایج استنباطی...................................... ۱۳۲

۵-۴-پیشنهادات تحقیق................................ ۱۳۳

۵-۵-پیشنهادات تحقیق برای محققان آتی................... ۱۳۴

۵-۶-پیشنهادهاو راهکارها از نگاه پژوهشگر........................ ۱۳۵

منابع........................................ ۱۳۷


/ 0 نظر / 54 بازدید