پایان نامه کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/10/16/پایان-نامه-بررسی…رد-سرمایه-فکری-د/ ‎

پایان نامه :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های ...
 لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد مالی (بازده دارایی) شرکت هایخودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بمنظور پاسخ به پرسشهای تحقیق، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی ...
مقاله بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری ...
سرمایه فکری ، عملکرد مالی ، ضریب ارزش افزوده ، شرکت های سرمایه گذاری ... صیدی, حجت اله و علیرضا حیدری، ۱۳۹۲، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، ... خاکی، غلامرضا (۱۳۸۲) روش تحقیق با رویکردی بر پایان نویسی .
تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در ...
by دیانتی دیلمی - ‎2013
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز. 10 ) نمازی، محمد و رامین زراعت گری( 1388 )."بررسی کاربرد کیوتوبین و مقایسه آن با سایر معیارهایارزیابی عملکرد مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس". مجله
بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ...
May 2, 2015 - لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌های سازمان متجلی می‌شودو نقش فزاینده‌ای در خلق مزیت‌های رقابتی پایدار ایفا می‌کند. این پژوهش به بررسی رابطهسرمایه فکری و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار ...
رابطه سرمایه ی فکری با عملکرد مالی و ارزش بازار شرکت های پذیرفته ...
ب. دانشگاه قم. دانشکده. مدیریت. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری. عنوان: رابطه سرمایه. ی فکری با عملکرد مالی و ارزش بازار. شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تهران با تاکید بر صنایع دانش محور. استاد راهنما: جناب آقای دکتر. علی محمد. قنبری. نگارنده: زهره حیدری. نیمسال دوم. 29. -. 29 ...
[PDF]رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در ...
از اینرو از اطالعات. 32. شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای. 5231. تا. 5231. استفاده شده است . با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به ... سرمایه. فکری عبارت از جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنهاست . پیتر .... در پایان نامه ی خود تحت عنوان بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی ، از.
رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار ...
5-1-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری 44 ... 7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 47 .... فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(1385 الی 1389) می پردازد از وجود رابطه معنادار ...
[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - دانشگاه اصفهان
36, 36, کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاری برای تجزیه و تحلیل سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق غیر فلزی و نساجی با استفاده از تئوری طراحی آزمایشات, احمد رضا صمصامی, دکتر مهدی .... 91, 91, بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 81 ـ1375, حمید سبزعلی, دکتر مهدی ابرزی, 1383.
[PDF]بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده ...
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش .... آزمایش های کاربردی، تکنولوژی سازمانی، ارتباطات با مشتری و مهارت های حرفه ای می باشد، معرفی .... رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته Chen et al)2005( . شده در ...
qjma.atu.ac.ir/article_1106_6da5c991f67d3e7a9b8ae8c6211aa3fe....
 
شرکت. های پذیرفته شده در. بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و. درمجموع. 338. سا. ـل. شرکت بررسی شدند. با توجه به نتایج. آزمون فرضیات، ضریب ارزش افزوده فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت،. تأث. یری. مثبت دارد . در. بین. اجزای ضریب ارزش افزوده نیز. ،
/ 0 نظر / 54 بازدید