پایان نامه برتر صنایع با عنوان ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن:

پایان نامه برتر:

 

شرح مختصر:

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهیاز اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان درمحیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.

ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابلتغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها دراین خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفعانها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک بهسازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش برجسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژیسازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولینبار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامهریزی استراتژیک به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازیمتوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تابتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک مدل مناسببرای ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه می باشد

 امروزه مدیران ارشد بسیاری از شرکتها و سازمانها وقت و انرژی و منابع مالی قابلتوجهی را صرفتدوین استراتژیهای اساسی سازمانهای خود میکنند ولی اکثر آنها ازعدم اجرای مطلوب استراتژیهایخود سخن میگویند. چشم اندازی که این مدیران برایسازمان خود تصور میکنند برای خود آنها کاملاًروشن است ولی آگاهی و درک کارکنان ازاین چشم انداز بسیار کم و همسویی و همدلی آنها برای تحققاهداف منبعث از اینچشم انداز بسیار کمتر است. بنابراین مدیران ارشد همواره در جست و جوی راه حلیبرای حصول از اطمینان از اجرای استراتژیهای خود بودهاند و در این میان روشهایارزیابی به عنوانابزاری جهت کنترل اجرای استراتژیهای خود برگزیدهانددر عصر اقتصادمبتنی بر دانش فعالیت ارزشآفرین سازمانها متکی به داراییهای مشهود آنها نیست.

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/07/پایان-نامه-برتر-…با-عنوان-ارزیابی/ ‎