کامل ترین فایل داده های مکانی شهر مراغه:

شرح مختصر:

این مجموعه شامل ۱۸لایه وکتوری و ۴ لایه رستری در یک فایل ژئودیتابیس برای شهرستان مراغه می باشد.

 

**** لایه های وکتوری شامل****

- مرز سیاسی شهرسنان مراغه

- روستا های شهرستان مراغه

- مکان های خاص در شهرستان مراغه(بانک ها،مراکز دولتی، مراکز خدماتی، مراکز رفاهی،بیمارستانها،CNG،...)

- شهرهای دیگر شهرستان مراغه

- ایستگاهای باران سنجی موجود در شهرستان مراغه

- خطوط توپوگرافی برای شهرستان مراغه

- جاده های اصلی شهری و روستایی شهرستان مراغه

- خطوط آبراهه موجود در شهرستان مراغه

- خطوط راه آهن موجود در شهرستان مراغه

- نقشه خاک (رده خاک) برای شهرستان مراغه

- نقشه کاربری های شهرستان مراغه

- نقشه اقلیم شناسی شهر مراغه

- نقشه زمین شناسی شهر مراغه

- شبکه معابر شهرستان مراغه

- گسل های موجود در شهرستان مراغه

 

**** لایه های رستری شامل****

- مدل رقومی ارتفاع(DEM) برای شهرستان مراغه

- نقشه تابش خوشیدی رسیده به سطح زمین به صورت سالانه برای شهرستان مراغه(WH/m2)

- تصویر ماهواره لندست۸ شهرستان مراغه(دارای ۱۱ باند)

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/05/کامل-ترین-فایل-د…-مکانی-شهر-مراغه/ ‎