پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان تعیین عوامل موثربر ارزش ویژه برند های ورزشی داخلی ورزشی از دیدگاه ورزشکاران نخبه شهر اهواز:

 

شرح مختصر:

شرکت از طریق ارزشی که برای برند خود ایجاد میکند خود را از رقبا متمایز میکند.

اگر شرکت بتواند در مقایسه با رقبا ارزش ویژه ای برای برند خود ایجاد نماید میتواند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند.

در غیر این صورت شرکت سهم رقابت پذیری خود را در مقابل رقبا از دست خواهد داد.

با توجه به آنچه تاکنون مطرح گردید سوال و مساله تحقیق حاضر این است که چه عواملی میتواند بر ارزش ویژه برند ورزشی تاثیر گذار باشد.

تحقیق حاضر برای پاسخ گویی به این سوال مطرح شده است.

در تحقیق حاضر از ابزار پرسش نامه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است.

جامعه آماری را ورزشکاران نخبه شهر اهواز تشکیل میدهند.و حجم جامعه مورد نظر ۴۵۰ نفر بوده است.

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/04/پایان-نامه-ارشدت…دنی-با-عنوان-تعی/