برترین پایان نامه رشته تربیت بدنی جهت اخذ کارشناسی ارشد با عنوان نقش پارکهای تفریحی ورزشی بر زندگی شهروندان:

برترین پایان نامه:

 

تعداد صفحات:120

نوشتار:تایپی

قیمت فقط:4500تومان

شرح مختصر:

هدف از این پژوهش بررسی نقش پارکهای تفریحی ورزشی بر زندگی شهروندان بوده است.جامعه آماری مورد نظر تمامی شهر وندان کلانشهر کرمانشاه را تشکیل داده است.تعداد نمونه با توجه به تعیین حجم نمونه کوکران394 نفر تعیین کردیده است.و با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شده اند.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نیز توصیفی و از نوع زمینه یابی است که روش جمع آوری اطلاعات آن بصورت میدانی بوده است.جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که روایی پرشسنامه با کمک اساتید راهنما و مشاور و همچنین با نظر سنجی ازچندین متخصص در رشته تربیت بدنی و مدیریت ورزش مورد تایید قرار گرفته است.و پایایی درونی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان953/. بدست آمده است.

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/04/برترین-پایان-نام…تربیت-بدنی-جهت-ا/ ‎